നമുക്കുള്ള കുറിപ്പുകൾ

ഒറ്റവാക്കിലൊരുത്തരമില്ലേ..?
നിന്നോടെനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളുമില്ല !
————————————————————————–
  നമ്മുടെ ഇടങ്ങളൊക്കെ 
ഞാൻ ഇനി ഓർമ്മകൾക്ക് പകുത്തുകൊടുക്കുന്നു,
ഇനിയതവർക്കുള്ളതാണ്..
പുതിയയിടങ്ങൾ വാടകക്കെടുത്ത് എനിക്കായ് കാത്തുകൊള്ളുക !
————————————————————————–
ഇന്നലെകൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനാവില്ല,
ഇന്നിനോടും ഇന്നുള്ളവരോടും നീതി പുലർത്തുക.
Advertisements

2 thoughts on “നമുക്കുള്ള കുറിപ്പുകൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s