കാന്‍വാസ്‌


ഞാന്‍ വരന്നിട്ട ചിത്രങ്ങള്‍
എന്നും ബ്ലാക്ക്‌ ആന്‍ഡ്‌ വൈറ്റ് !
ചായക്കൂട്ടില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍
വാരിവിതറിയതെല്ലാം എവിടെ ?
പിന്നീട് ഞാനറിഞ്ഞു 
മനസ്സ്‌ …അത്….
നിറം തെളിയാത്ത കാന്‍വാസാണെന് !
Advertisements

2 thoughts on “കാന്‍വാസ്‌

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s