കാത്തിരിപ്പ്‌

ഹൃദയസരസ്സിലെ ഓളങ്ങളായ്
ഓര്‍മ്മകള്‍,
തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട സൌഹൃദമായ്
ഹംസങ്ങള്‍,
തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത പ്രണയമായ്‌


വണ്ടുകള്‍,
വിഷാദത്തില്‍ മുഖം കൂമ്പിയ
ഒരാമ്പല്‍,
ഒരുനാളും വിരിയാതെ
കാത്തിരിപ്പൂ..
അവളുടെ ഉദിക്കാത്ത
പൂനിലവിനായ്‌!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s