[ആ]രോഗ്യകേരളം

ജനിച്ചുവീഴുന്ന കുഞ്ഞിനേയെല്ലാം
ആ ചില്ലുകൂട്ടിലിട്ടടക്കണം,
കയ്യില്‍ തുട്ടുളളവന്മാര്‍ക്കെല്ലാം
എണ്ണം പറയാന്‍ രോഗവും,
പട്ടിണിപ്പാവങ്ങള്‍ക്ക് 
തള്ളിനില്കുന്ന വാരിയെല്ലുമായാല്‍ ,
നമ്മുടെ [ആ]രോഗ്യകെരളത്തിനെ
വെള്ളപൂശിയ വാഹനത്തില്‍
നെഞ്ചും  നിവര്‍ത്തിക്കിടത്താം !
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s