കപടസന്യാസി

ഉരുവിടുന്ന മന്ത്രം,
വെറുമൊരു തന്ത്രം.
ആശിക്കുന്ന പുണ്യം,
നടക്കാത്ത മൊഴി,
ബലിയാടായ രോഗി,
വെറുമൊരു ഇര.
ശത്രു സംഹാരം,
മുഖ്യ ഉപഹാരം.
മാനവ വിശ്യാസം,
ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന അഭിലാഷം.
ധര്‍മത്തിന്റെ ഭൃത്യന്‍,
വെറും ശോകത്തിന്റെ ദൂതന്‍!
കാലന്റെ സന്തതിയോ,
ഈ കപടസന്യസി!!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s